taong gulang ay nagreklamo ng matinding pagdurog na may sakit